Om forumet

VÅRE MØTER:

Våre møter er åpne for alle.

Møtene finner sted i Universitetsbiblioteket på Blindern.

Molkte Moesvei 39 – Georg Sverdrups Hus – Auditorium 1

Det avholdes 4 foredrag pr semester på tirsdager fra kl 19-21.

  • 1 times foredrag
  • 20 minutters pause med kaffe, te og kjeks
  • Dialog med fordragsholder

Det er ingen inngangspenger på våre foredrag, men vi setter pris på donasjoner.

Ønsker du å stå på vår mailingliste og motta informasjon om våre foredrag sender du oss en e-post på post@forumviten.info.

VÅRE VEDTEKTER:

Vedtekter for Tverrfaglig forum – forum for kultur, vitenskap og livssyn

§ 1 Foreningens navn

Foreningens formelle navn er Tverrfaglig forum, (TFF) og ble formelt stiftet 2. desember 2014. Forumet har eksistert fra 1982 opprinnelig under navnet Uranus- Forum for kultur, vitenskap og livssyn, som senere endret navn til Forum for Kultur, vitenskap og livssyn, og deretter til nåværende navn, Tverrfaglig forum – forum for kultur, vitenskap og livssyn.

§ 2 Formål
Forumets formål er å utvide vår livskunnskap  for å leve harmonisk i samfunnet og naturen.
Forumet arrangerer foredrag og dialog innen temaer som : Filosofi, psykologi, spiritualitet, ulike kunstarter , naturvitenskap, helse og samfunn.
Forumet er verdimessig åpent, dvs. uavhengig av alle organiserte livs- eller verdisyn. Forumet ønsker ikke å være talerør for spesifikke organisasjoner, institutter eller kommersielle foretak.

§ 3 Juridisk person
Forumet er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Virksomhet
Forumet arrangerer møter som er åpne for alle. Det eksisterer ikke medlemsskap i forumet. Heller ingen kontingent, men publikum oppfordres til å støtte forumet økonomisk på ulikt vis.

§ 5 Tillitsverv
Styret utpeker selv personer til ulike tillitsverv. Disse oppnås kun gjennom styrets flertallsbeslutning. Tillitsvalgte mottar ikke honorar for sine verv. Tillitsverv fungerer kun så lenge styret ser behov for å få disse oppgaver utført.

§ 6 Styret
Forumet ledes av et styre på inntil 7 medlemmer, dvs. en leder, en nestleder og resten styremedlemmer. Styret er forumets høyeste myndighet. Utskiftning av styremedlemmer skjer ved styrets flertallsbestemmelse. Styret velger selv hvem som til enhver tid fungerer i de ulike funksjonene. Styret er forumets høyeste myndighet. Styret benytter seg av årsmøtet som et rådgivende organ og dialogforum ved behov fra styrets medlemmer eller de andre representantene i forumets utvalg.

Styret skal:
1. iverksette bestemmelser om forumets virksomhet og drift. Årsmøtet fungerer som rådgivende organ når styret har behov for det eller ber om uttalelse.
2. oppnevne etter behov utvalg/personer for spesielle oppgaver/utvalg og om nødvendig utarbeide instruks for disse vervene.
3. administrere og føre nødvendig kontroll med forumets økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Vedta budsjett
5. Velge:
a) leder og nestleder og styremedlemmer
Utpeke:
b) PR-ansvarlig og styremedlem(mer)
c) webansvarlig
d) regnskapsfører/Revisor og dennes stedfortreder
e) representanter medlemmer i ideutvalg og arbeidsutvalg
f) medlemmer av det faglige råd

6. Beslutte vedtektsendringer
7. Representere Tverrfaglig forum utad.

Når styret skal fatte beslutninger, tilstrebes full enighet (konsensus). Dersom dette ikke oppnås, må vedtak fattes ved stemmegivning og vanlig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.
Styret holder møte når lederen eller et flertall av styremedlemmene har behov for det. Styret kan også treffe beslutninger ved uformelle møter på telefon eller mail, i mindre saker.

§ 7 Årsmøte
Det holdes et årsmøte hvert år innen utgangen av februar måned. Årsmøtet er et rådgivende organ for styret og har ikke vedtaksrett. Årsmøtet kan komme med spørsmål, forslag eller råd til styret, men styret må selv drøfte dette i etterkant og treffe avgjørelse. Rett til å møte på årsmøtet har de som har verv i forumet. Det er: Medlemmer av styret, arbeids- og ideutvalget, PR-ansvarlig, webansvarlig, regnskapsfører og medlemmer av det faglige rådet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, til de som har verv som foran nevnt i forumet. Det faglige rådet blir ikke innkalt, med mindre de uttrykker ønske om å møte.
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Forslag til endringer av forumets drift kan fremsettes av alle med verv og leveres til styret innen en uke etter innkalling. Ønsker publikum å fremsette forslag må det skje gjennom en representant med verv i forumet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for representantene senest 1 uke før årsmøtet.

§ 8 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet velger selv møteleder blant de tilstedeværende representanter.

§ 9 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Kommentere på årsmelding/ årsregnskap
2. Drøfte innkomne forslag og komme med eventuelle forslag til styret
3. Fungere som et sosialt og faglig fellesskap på tvers av ulike utvalg i forumet

§ 10 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de med verv krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

§ 11 Ideutvalg
Ideutvalget har ansvar for å fremskaffe ideer om aktuelle temaer og foredragsholdere. Ideutvalgets medlemmer har ansvar for en aktiv dialog med foredragsholdere om å utforme skriftlig og muntlig en form på budskapet som skal formidles som er tilpasset forumets formål. Ideutvalgets medlemmer har ansvar for å følge opp foredragsholdere, utforme programtekst i samarbeid med foredragsholder og å være møteledere. Utvalget består av 5-8 representanter. Ideutvalgets medlemmer utpekes av styret. Det kan være formålstjenelig at styret fra tid til annen endrer sammensetningen av medlemmer i ideutvalget med det mål å skape best mulig kvalitet på programmet tilpasset forumets formål.

§ 12 Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget har ansvaret for å iverksette den praktiske gjennomføringen av programmet .
Det innebærer både teknisk og praktisk støtte og bistand før, under og etter foredragene, samt forberedelser og etterarbeid til disse. Arbeidsutvalget har et fleksibelt antall medlemmer tilpasset omfanget av virksomheten til enhver tid.

§15 Faglig råd
Styret utpeker 4-8 personer med stor faglig integritet som sitter til enhver tid i det faglige rådet. Deres medvirkning i forumet er av kvalitetssikringshensyn. Deres ansvar er kun å vurdere innspill fra ideutvalget når det er behov for å drøfte temaer/foredragsholdere som er knyttet til den respektives fagområde. Medlemmer i det faglige rådet deltar på årsmøtet når de selv ønsker det.

§ 16 Oppløsning
Oppløsning av Tverrfaglig forum krever først behandling drøftes først på ordinært årsmøte. Vedtak om oppløsning skjer i påfølgende styremøte og krever 2/3 flertall av styrets medlemmer.

Vedtatt desember 2014 – endret september 2018.